Privacy regeling

 

Privacy regeling

 

Bij Kluijt Letselschade hechten wij veel belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden dat wij uw persoonsgegevens met de grootste zorg behandelen waarbij wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming daarvan houden. Door wijzigingen in de wet (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden is ons Privacybeleid bijgewerkt. Wij stellen u hiermee op de hoogte van uw rechten en de belangrijkste punten.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die relevant zijn voor de behandeling van uw dossier. Denk daarbij aan uw naam- en adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, geslacht, datum van het voorval (meestal een ongeval, maar mogelijk ook een ziekmelding of dergelijke), uw woonsituatie, uw werk, uw gezinssamenstelling, enz. Ook verzamelen wij persoonsgegevens van partijen die aansprakelijk zijn gesteld voor letselschade, getuigen, alsmede van niet-direct betrokkenen zoals nabestaanden, familie, werkgevers en bekenden ten behoeve van een juiste dossierbehandeling, een adequate informatievoorziening naar u en de wederpartij of naar mogelijke regreszoekende partijen (deze partijen hebben het wettelijk recht om ook hun schade naar aanleiding van het u voorval te verhalen op de wederpartij, denk daarbij met name aan werkgevers, ziektekosten­verzekeraars en uitkeringsinstanties).

Daarnaast verzamelen wij ook gevoelige persoonsgegevens voor een goede behandeling van uw dossier. Denk daarbij aan bijvoorbeeld medische en financiële gegevens.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dat voor de behandeling van uw dossier van belang is of daartoe een wettelijke plicht bestaat. In andere gevallen delen wij uw gegevens niet behalve in voorkomende gevallen intern. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Het delen met derden van uw gegevens zal derhalve alleen in het kader van een goede dossierbehandeling plaatsvinden. Denk daarbij aan het uitwisselen van gegevens met de wederpartij dan wel een door die partij ingeschakeld extern bureau dat door de wederpartij verzocht is uw zaak namens hen in behandeling te nemen. Denk ook aan het verstrekken van medische gegevens aan de medisch adviseur van de wederpartij en/of aan de medisch adviseur van het door die partij ingeschakelde externe bureau.

Ook kan het zijn dat door ons (al dan niet op gezamenlijk verzoek van de wederpartij) een opdracht wordt verstrekt aan derden. Denk bij deze derden aan bijvoorbeeld een medisch expert die een onderzoek bij u dient te verrichten, een arbeidsdeskundige, een rekenmeester, enz. Aan deze derden zullen uw gegevens die voor betreffende derde van belang zijn, ter beschikking worden gesteld (voor een medische expertise dus met name medische gegevens en voor een rekenmeester financiële gegevens, voor een arbeidsdeskundige mogelijk beide).

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Uw gegevens worden bewerkt en beheerd in een beveiligd ICT-systeem en in een fysiek dossier waartoe alleen personen toegang hebben die voor geheimhouding hebben getekend.

Wij proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, nemen wij de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen of welke vorm van onwettelijke behandeling dan ook tegen te gaan.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de dossierbehandeling waarna wij uw gegevens nog 7 jaren in ons archief bewaren. Dit is anders indien uw zaak niet finaal afgewikkeld is, maar afgewikkeld wordt met een zogenaamd voorbehoud. Wij zullen uw

dossier en uw gegevens dan langer bewaren om bij mogelijk openbreken van dat voorbehoud nog te beschikken over alsdan benodigde relevante gegevens.

 

Hoe kan ik mijn data beheren of verwijderen?

U kunt op elk moment vragen om inzage of verwijdering van alle persoonlijke informatie die op dat moment in ons bezit is. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen kunt u contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat een verzoek daartoe door u is gedaan vragen wij om een kopie van uw ID mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en BSN (of in België het Rijksregisternummer) zwart ter bescherming van uw privacy.

 

Website en cookies:

Op onze website kunt u ons via een contactformulier benaderen. Onze website maakt daarbij geen gebruik van tracking cookies of plug-ins. Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics ten behoeve van het monitoren van ons websiteverkeer.

 

Vragen en feedback:

We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen. Als u vragen over ons privacybeleid heeft, kunt u contact met ons opnemen.