Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Begrippen

 • De opdrachtnemer : Kluijt Letselschade BV (hierna ook te noemen Kluijt), een besloten vennootschap die als doel heeft de belangen te behartigen van letselschade slachtoffers. Kluijt letselschade bv staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 83027750

 

 • De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie Kluijt een opdrachtovereenkomst heeft gesloten of met wie Kluijt op welke wijze dan ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kluijt verstrekte of te ver­strekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn ge­komen.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen­gekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voor­waarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Kluijt op de opdracht van toepassing zijn ver­klaard.
 • Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Kluijt. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.
 • Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen Kluijt en de opdrachtgever kan worden opgesteld en ondertekend.
 • De opdrachtgever ontvangt van Kluijt ter ondertekening een opdrachtovereenkomst, waarmee de opdrachtgever aangeeft akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
 • Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna van deze voorwaarden boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Zo nodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt Kluijt wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

 
Opdracht

 • Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
 • Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevesti­ging of overeenkomst worden omschreven.
 • Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kluijt mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Kluijt gelet op de aard van de op­dracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
 • Alle door Kluijt te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van opdrachtgever, tenzij hierna anders is bepaald dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Kluijt als uitsluitend aan haar gegeven, ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin 2 of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 • Kluijt is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van op­drachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. Kluijt is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de op­dracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.
 • Kluijt is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, in­dien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij Kluijt be­waarde of opgeslagen document.
 • Kluijt zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • De door Kluijt ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.
 • Indien nodig staat het Kluijt vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenge­komen.

 

Uitwisseling en opslag van gegevens

 • De opdrachtgever is verplicht Kluijt volledig en juist te informeren over alle voor de uit­voering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gege­vens aan Kluijt ter beschikking te stellen.
 • Kluijt staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante gege­vens en bescheiden is voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende regelgeving in de branche.

Beëindiging van de opdracht

 • De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Kluijt vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Kluijt – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindin­gen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.
 • Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (1) indien de opdrachtgever zijn ver­plichtingen jegens Kluijt niet nakomt, (2) indien de opdrachtgever in staat van faillisse­ment komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (3) indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (4) indien Kluijt op andere gronden vreest dat de op­drachtgever zijn ver­plichtingen jegens Kluijt niet zal nakomen.
 • Indien opdrachtgever de door hem aan Kluijt verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Kluijt alle met het oog op de uitvoering van de haar verstrekte opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de reeds gemaakte (buitenrechtelijke) kosten van rechtsbijstand daaronder nadrukkelijk begrepen, te vergoeden.

 

Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval

 • De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kluijt en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de onder het kopje ‘opdracht’ genoemde punten zes en zeven van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.
 • De aansprakelijkheid van Kluijt reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. On­der Kluijt worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Kluijt werkzaam zijn.
 • Kluijt is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
 • Kluijt is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk op­zicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte ap­paratuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroom­uitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 • De aansprakelijkheid van Kluijt is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uit­zondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indi­recte schade is Kluijt nimmer aansprakelijk.
 • Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Kluijt, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in punt 8 genoemde bedrag.
 • Het maximale bedrag waarvoor Kluijt aansprakelijk kan zijn, bedraagt € 250.000,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Kluijt afgesloten be­roepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Kluijt in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 15.000,00.
 • Indien Kluijt in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaan­de is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Kluijt terzake daarvan te vrijwaren.
 • Iedere rechtsvordering tegen Kluijt vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Kluijt aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevon­den.

 

Kosten en tarieven

 • Voor alle door Kluijt verrichte werkzaamheden is opdrachtgever, voor zover hierna of in de opdrachtovereenkomst niet anders is bepaald, aan Kluijt een volgens geldend tarief, althans een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen, honorarium verschuldigd. Bij de vaststelling van haar honorarium gaat Kluijt primair uit van het door haar gehanteerde uurtarief vermenigvuldigt met de door haar aan de desbetreffende zaak bestede uren.
 • Indien gewenst staat het Kluijt vrij om zich, na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten, ook wel verschotten genoemd, zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Kluijt vermelde en/of gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting.
 • Kluijt is gerechtigd om haar tarieven te verhogen.
 • Kluijt is niet gehouden om opdrachtgever van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.
 • Wanneer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt verstrekt, zijn deze ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de met Kluijt gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Behalve het geval waarin opdrachtgever de door hem aan Kluijt verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal Kluijt in eerste instantie trachten om de kosten van rechtsbijstand en de gemaakte verschotten volledig te verhalen op de (verzekeraar van de) partij die voor de letselschade aansprakelijk is.
 • Wanneer Kluijt er niet in slaagt om de kosten van rechtsbijstand (inclusief verschotten) volledig te verhalen op de partij die voor de letselschade (gedeeltelijk) aansprakelijk is, blijft opdrachtgever gehouden om deze kosten rechtstreeks aan Kluijt te vergoeden.

 

Facturering en betaling

 • Kluijt factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andersluidende betalingstermijn is vermeld.
 • Betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door Kluijt aan te wijzen rekening of op andere door Kluijt aan te geven wijze.
 • Wanneer een factuur van Kluijt binnen 14 dagen niet of niet geheel is voldaan, zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de incassering van de vordering van Kluijt op de opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 • Wanneer een factuur of declaratie in het kader van artikel 6:96 BW op de aansprakelijke partij verhaalbaar is, zal Kluijt trachten deze volledig te verhalen. Eventuele verrekening met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld en concrete afspraken hierover zullen worden opgenomen in de opdrachtovereenkomst.
 • Indien Kluijt namens haar cliënt of anderszins opdracht geeft tot het verstrekken van informatie of het verrichten van een dienst, dient de daarop betrekking hebbende factuur op straffe van verval van die factuur en dus van de betalingsverplichting van Kluijt, binnen 30 dagen na de dag waarop de informatie door Kluijt is ontvangen of de dienst aan Kluijt is geleverd, te zijn toegezonden. Het bewijs van toezending van de informatie of het verstrekken van de dienst binnen de gestelde termijn, rust op de schuldeiser.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Een geschil is aanwezig, zodra één partij verklaart dat zulks het geval is.
 • Op alle overeenkomsten welke door Kluijt worden aangegaan, alsmede over de totstandkoming van opdrachten, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zelfs wanneer volgens het internationaal pri­vaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.
 • Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Kluijt en haar opdrachtgever(s) voort­vloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kluijt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Kluijt Letselschade BV 2021’.
 • Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden.
 • De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen / in te zien via de website van Kluijt Letselschade BV, kluijt.com.